64 కళలు వాటి పేర్లు 0

64 కళలు వాటి పేర్లు మరో రకంగా ఇవే 64 కళలను వివరంగా చెప్పాలంటే….అవి. 1. వేదములు (ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము అధర్వణవేదము అను నాల్గు) 2. వేదాంగములు- వేదములకు సంబంధించిన ఆరుశాస్త్రములు (1. శిక్షలు 2. వ్యాకరణము 3. ఛందస్సు  4. జ్యోతిషము 5. నిరుక్తము 6. కల్పములు అని వేదాంగములు. ఆరు శాస్త్రములు) 3. ఇతిహాసములు – రామాయణ,మహాభారత, భాగవతం పురాణాదులు 4. ఆగమశాస్త్రములు- 1. శైవాగమము 2 పాంచరాత్రాగమము 3 వైఖానసాగమము 4 స్మార్తాగమము(…)

వివరంగా చదవండి