సంకల్ప శక్తి- న్యూరాన్లు 0

  1)మనిషి అవసరాలు,కోరికలు అతన్ని కొత్త ప్రపంచంలోకి తోసివేసి,అక్కడ జీవించాల్సిన పరిస్థితిని ఏర్పరుస్తాయి. 2)సంకల్పశక్తితో కోరికలు నెరవేరడం అనేది అణువుల అసంపూర్ణ బాహ్య కక్షల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ మార్పిడి లాంటివే.(ఎలక్ట్రాన్స్ బాహ్య కక్షల్లో ఖాళిలు ఉంటేనే మరో అణువు ఎలక్ట్రాన్ దూరినట్టు, అవతలి వ్యక్తి,దేశమాన పరిస్థితుల మీద ఆదార పడి మాత్రమే సంకల్ప శక్తులు నెరవేరడం జరుగుతుంది) 3)వ్యక్తులమధ్య,వ్యవస్థమధ్య,దేశాలమధ్య ఉండే సంభందాలకు ఒకే  సార్వత్రిక నియమం నీ కక్ష్యలో నాకు స్థానమిస్తే,నా కక్షలో నీకిస్తాననే. 4)సంకల్పశక్తితో కోరికలు నెరవేరడం అనేది(…)

వివరంగా చదవండి