ఎన్ లైటెన్డ్ పర్సన్స్ లిస్ట్ 0

ఇది సంపూర్ణమైన  ఎన్ లైటెన్డ్ పర్సన్స్ లిస్ట్ కాదు, కాని అవగాహన కోసం ఈ భూమి మీద జీవించిన, ప్రస్తుతం జీవించి ఉన్న కొంత మంది ప్రముఖల లిస్ట్ మాత్రమే..లిస్ట్ లో లేని కొన్ని వేల మంది ఇతర ఎన్ లైటెన్డ్ పర్సన్స్ , ఎలాంటి పేరు ప్రఖ్యాతులు లేని వారు కూడా ఎందరో ఉన్నారు. NAME YEAR COUNTRY SPIRITUAL TRADITION Adi Shankara 788-820 India Advaita Vedanta Adyashanti 1962-Present United States Zen(…)

వివరంగా చదవండి